Công ty VINASET chuyên cung cấp dịch vụ visa xuất nhập cảnh hơn 100 nước trên thế giới
Thành viên
Tài khoản
Mật khẩu

Đăng ký - Quên mật khẩu

Bộ ngoại giao Việt Nam
Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
Thống kê truy cập
 Đang truy cập: 82
 Số truy cập hôm nay: 13,109
 Số Click hôm nay: 13,283
 Tổng lượt truy cập: 69,341,933

IP: 3.235.228.219

Vé máy bay giá rẻ nhất từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi Honolulu - Hoa Kỳ: 12.261.756 đ

Đặt vé máy bay

Điểm khởi hành
Điểm đến
Ngày đi Ngày về
Số Người Người lớn (từ 12 tuổi trở lên)

Trẻ em (từ 2 - dưới 12 tuổi) Em bé (dưới 2 tuổi)BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ NHẤT TRONG THÁNG 07 NĂM 2022 TỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (SÀI GÒN) - VIỆT NAM đi HONOLULU - HOA KỲ

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
1
3/6

 

 

2
4

 

 

3
5

 

 

4
6
34.041.500đ-CX
35.367.000đ-JL
37.207.000đ-BR
43.669.370đ-KE
44.578.000đ-SQ
64.882.790đ-OZ
65.099.090đ-DL
70.017.340đ-UA
123.475.178đ-AC
154.348.590đ-PR
202.811.120đ-NH
5
7
15.254.787đ-HA
32.056.000đ-BR
32.687.050đ-CX
35.367.000đ-JL
35.600.000đ-PR
37.633.110đ-DL
43.667.350đ-KE
50.070.360đ-UA
65.119.690đ-OZ
93.289.660đ-SQ
96.655.495đ-AC
191.704.630đ-NH
6
8
12.261.756đ-HA
27.792.490đ-CX
28.348.000đ-PR
35.367.000đ-JL
37.234.000đ-BR
44.523.000đ-SQ
63.488.170đ-UA
63.512.840đ-KE
65.099.090đ-DL
65.121.750đ-OZ
70.551.000đ-NH
117.575.523đ-AC
7
9
30.201.660đ-CX
32.783.000đ-PR
35.352.000đ-JL
36.567.050đ-KE
37.346.770đ-BR
41.909.670đ-UA
44.506.000đ-SQ
44.605.180đ-DL
64.856.010đ-OZ
92.033.386đ-AC
132.483.720đ-NH
8
10
13.440.470đ-HA
33.120.000đ-BR
34.640.960đ-UA
37.857.830đ-KE
40.545.000đ-JL
44.486.000đ-SQ
57.885.000đ-CX
64.618.080đ-DL
64.639.710đ-OZ
73.999.467đ-AC
76.711.310đ-PR
142.735.340đ-NH
9
11
16.448.745đ-HA
26.961.280đ-CX
30.857.000đ-NH
35.367.000đ-JL
38.804.200đ-BR
41.927.180đ-UA
44.488.000đ-SQ
63.486.580đ-KE
65.072.310đ-DL
65.121.750đ-OZ
75.187.292đ-AC
77.263.390đ-PR
10
12
35.356.000đ-JL
37.139.000đ-BR
39.867.180đ-UA
42.645.090đ-PR
44.486.000đ-SQ
45.068.220đ-KE
64.856.010đ-OZ
65.072.310đ-DL
74.010.000đ-NH
124.706.049đ-AC
11
13
26.243.370đ-UA
34.225.870đ-CX
37.234.000đ-BR
40.700.000đ-JL
43.670.380đ-KE
57.560.000đ-PR
64.883.820đ-OZ
65.100.120đ-DL
70.551.000đ-NH
91.757.490đ-SQ
123.475.178đ-AC
12
14
15.260.378đ-HA
24.839.000đ-PR
30.201.660đ-CX
35.367.000đ-JL
37.234.000đ-BR
43.669.370đ-KE
65.099.090đ-DL
65.121.750đ-OZ
83.798.740đ-UA
85.524.274đ-AC
107.915.160đ-SQ
191.704.630đ-NH
13
15
21.565.000đ-PR
28.621.640đ-CX
31.968.000đ-BR
44.346.000đ-SQ
47.086.000đ-JL
63.512.840đ-KE
65.099.090đ-DL
65.121.750đ-OZ
70.017.340đ-UA
70.551.000đ-NH
142.430.619đ-AC
14
16
16.881.032đ-HA
21.565.000đ-PR
26.366.970đ-CX
35.367.000đ-JL
39.398.080đ-BR
43.669.370đ-KE
44.465.000đ-SQ
64.860.130đ-DL
64.882.790đ-OZ
70.017.340đ-UA
90.206.271đ-AC
191.704.630đ-NH
15
17
32.750.000đ-JL
34.904.000đ-BR
44.486.000đ-SQ
49.230.910đ-UA
63.486.580đ-KE
64.856.010đ-OZ
65.072.310đ-DL
72.987.860đ-CX
76.978.080đ-PR
123.297.954đ-AC
200.945.790đ-NH
16
18
22.435.517đ-HA
26.961.280đ-CX
35.367.000đ-JL
37.481.100đ-OZ
40.528.270đ-BR
44.465.000đ-SQ
47.861.880đ-KE
48.860.110đ-DL
67.487.660đ-UA
69.616.000đ-NH
94.686.586đ-AC
152.292.000đ-PR
17
19
21.183.439đ-HA
35.352.000đ-JL
38.904.000đ-BR
44.488.000đ-SQ
47.901.270đ-KE
58.525.630đ-UA
64.856.010đ-OZ
65.072.310đ-DL
74.005.000đ-NH
76.873.020đ-PR
80.407.980đ-CX
123.139.909đ-AC
18
20
33.828.000đ-BR
35.352.000đ-JL
43.420.680đ-CX
45.926.000đ-SQ
46.484.240đ-KE
47.733.290đ-DL
58.140.410đ-UA
64.856.010đ-OZ
97.700.330đ-NH
123.272.087đ-AC
154.348.590đ-PR
19
21
24.549.834đ-HA
28.341.000đ-PR
30.355.550đ-BR
32.687.050đ-CX
35.352.000đ-JL
40.531.530đ-OZ
44.486.000đ-SQ
46.484.240đ-KE
47.733.290đ-DL
70.518.950đ-UA
96.000.500đ-NH
117.390.597đ-AC
20
22
19.976.850đ-PR
24.644.659đ-HA
27.792.490đ-CX
44.410.000đ-SQ
46.329.710đ-KE
47.163.000đ-JL
47.576.730đ-DL
64.877.640đ-OZ
69.351.960đ-BR
92.746.350đ-UA
121.621.326đ-AC
187.373.480đ-NH
21
23
27.792.490đ-CX
28.349.000đ-PR
35.367.000đ-JL
40.523.290đ-DL
45.620.690đ-BR
46.501.410đ-KE
64.880.730đ-OZ
70.551.000đ-NH
73.365.870đ-UA
111.632.609đ-AC
192.412.000đ-SQ
22
24
25.883.588đ-HA
32.268.490đ-BR
40.600.000đ-JL
40.817.130đ-KE
41.953.960đ-DL
48.184.000đ-SQ
63.409.890đ-UA
64.856.010đ-OZ
72.987.860đ-CX
76.712.340đ-PR
123.139.909đ-AC
143.184.420đ-NH
23
25
26.011.310đ-HA
26.685.240đ-CX
35.367.000đ-JL
43.388.590đ-BR
48.184.000đ-SQ
58.114.000đ-PR
63.512.840đ-KE
64.882.790đ-OZ
65.099.090đ-DL
80.714.920đ-UA
109.734.480đ-NH
114.427.495đ-AC
24
26
24.823.677đ-HA
40.834.300đ-KE
44.486.000đ-SQ
47.106.000đ-JL
64.882.790đ-OZ
65.099.090đ-DL
69.351.960đ-BR
76.047.000đ-PR
80.407.980đ-CX
80.714.920đ-UA
124.706.049đ-AC
145.185.710đ-NH
25
27
38.904.000đ-BR
44.488.000đ-SQ
46.503.430đ-KE
47.085.000đ-JL
57.868.000đ-PR
63.795.110đ-CX
64.882.790đ-OZ
65.099.090đ-DL
67.343.460đ-UA
67.463.970đ-NH
120.812.599đ-AC
26
28
24.824.169đ-HA
30.201.660đ-CX
34.694.510đ-BR
35.367.000đ-JL
39.107.000đ-PR
44.523.000đ-SQ
46.503.430đ-KE
64.882.790đ-OZ
65.099.090đ-DL
80.714.920đ-UA
122.701.492đ-AC
167.517.140đ-NH
27
29
24.575.809đ-HA
27.792.490đ-CX
35.599.000đ-PR
44.429.000đ-SQ
47.085.000đ-JL
63.512.840đ-KE
65.099.090đ-DL
65.121.750đ-OZ
69.054.290đ-UA
69.174.800đ-NH
69.400.370đ-BR
121.468.890đ-AC
28
30
30.277.880đ-CX
35.600.000đ-PR
36.139.000đ-JL
40.523.290đ-DL
46.501.410đ-KE
47.297.290đ-BR
48.480.000đ-SQ
53.346.790đ-UA
64.880.730đ-OZ
81.965.000đ-NH
111.452.542đ-AC
29
1
21.561.000đ-PR
25.777.523đ-HA
32.268.490đ-BR
44.486.000đ-SQ
47.086.000đ-JL
49.178.380đ-DL
63.462.420đ-UA
63.486.580đ-KE
63.899.140đ-CX
64.856.010đ-OZ
142.819.871đ-AC
188.011.050đ-NH
30
2
28.348.000đ-PR
29.959.498đ-HA
36.139.000đ-JL
40.600.990đ-BR
63.488.170đ-UA
63.512.840đ-KE
64.860.130đ-DL
64.882.790đ-OZ
73.742.850đ-CX
102.883.650đ-NH
107.915.160đ-SQ
114.912.530đ-AC
31
3
35.367.000đ-JL
38.904.000đ-BR
43.322.000đ-SQ
47.919.450đ-KE
49.196.920đ-DL
56.927.640đ-CX
63.488.170đ-UA
64.880.730đ-OZ
76.141.000đ-NH
123.776.000đ-AC
155.033.540đ-PR

Ghi chú:

CX: Cathay Pacific
JL: Japan Airlines
BR: EVA Air
KE: Korean Air
SQ: Singapore Airlines
OZ: Asiana Airlines
DL: Delta
UA: United
AC: Air Canada
PR: Philippine Airlines
NH: ANA
HA: Hawaiian Airlines

Giá vé máy bay tháng 08/2022 từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi Honolulu - Hoa Kỳ
Giá vé máy bay tháng 09/2022 từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi Honolulu - Hoa Kỳ
Giá vé máy bay tháng 10/2022 từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi Honolulu - Hoa Kỳ
Giá vé máy bay tháng 11/2022 từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi Honolulu - Hoa Kỳ
Giá vé máy bay tháng 12/2022 từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi Honolulu - Hoa Kỳ


Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Amsterdam
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Atlanta
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Austin
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Bangkok
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Barcelona
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Bắc Kinh
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Busan
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Chengdu
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Copenhagen
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Fort Worth
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Frankfurt
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Fukuoka
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Geneva
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Quảng Châu
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Hong Kong
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Honolulu
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Jakarta
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Kaohsiung
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Kuala Lumpur
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Luân Đôn
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Los Angeles
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Luang Prabang
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Madrid
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Manila
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Marseille
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Melbourne
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Metz/Nancy
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Miami
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Moscow
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Nagoya
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi New York
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Nice
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Osaka
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Oslo
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Paris
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Phnom Penh
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Portland
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Prague
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi San Francisco
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Seattle
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Seoul
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Thượng Hải
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Siem Reap
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Singapore
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi St Paul
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Sydney
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Đài Bắc
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Tokyo
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Toulouse
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Vancouver
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Viêng Chăn
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Washington
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Yangon
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Zurich
Vé máy bay Amsterdam đến Honolulu
Vé máy bay Atlanta đến Honolulu
Vé máy bay Austin đến Honolulu
Vé máy bay Bangkok đến Honolulu
Vé máy bay Barcelona đến Honolulu
Vé máy bay Bắc Kinh đến Honolulu
Vé máy bay Busan đến Honolulu
Vé máy bay Chengdu đến Honolulu
Vé máy bay Copenhagen đến Honolulu
Vé máy bay Fort Worth đến Honolulu
Vé máy bay Frankfurt đến Honolulu
Vé máy bay Fukuoka đến Honolulu
Vé máy bay Geneva đến Honolulu
Vé máy bay Quảng Châu đến Honolulu
Vé máy bay Hong Kong đến Honolulu
Vé máy bay Honolulu đến Honolulu
Vé máy bay Jakarta đến Honolulu
Vé máy bay Kaohsiung đến Honolulu
Vé máy bay Kuala Lumpur đến Honolulu
Vé máy bay Luân Đôn đến Honolulu
Vé máy bay Los Angeles đến Honolulu
Vé máy bay Luang Prabang đến Honolulu
Vé máy bay Madrid đến Honolulu
Vé máy bay Manila đến Honolulu
Vé máy bay Marseille đến Honolulu
Vé máy bay Melbourne đến Honolulu
Vé máy bay Metz/Nancy đến Honolulu
Vé máy bay Miami đến Honolulu
Vé máy bay Moscow đến Honolulu
Vé máy bay Nagoya đến Honolulu
Vé máy bay New York đến Honolulu
Vé máy bay Nice đến Honolulu
Vé máy bay Osaka đến Honolulu
Vé máy bay Oslo đến Honolulu
Vé máy bay Paris đến Honolulu
Vé máy bay Phnom Penh đến Honolulu
Vé máy bay Portland đến Honolulu
Vé máy bay Prague đến Honolulu
Vé máy bay San Francisco đến Honolulu
Vé máy bay Seattle đến Honolulu
Vé máy bay Seoul đến Honolulu
Vé máy bay Thượng Hải đến Honolulu
Vé máy bay Siem Reap đến Honolulu
Vé máy bay Singapore đến Honolulu
Vé máy bay St Paul đến Honolulu
Vé máy bay Sydney đến Honolulu
Vé máy bay Đài Bắc đến Honolulu
Vé máy bay Tokyo đến Honolulu
Vé máy bay Toulouse đến Honolulu
Vé máy bay Vancouver đến Honolulu
Vé máy bay Viêng Chăn đến Honolulu
Vé máy bay Washington đến Honolulu
Vé máy bay Yangon đến Honolulu
Vé máy bay Zurich đến Honolulu

Vé máy bay giá rẻ nhất

Vé máy bay nội địa
Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng
Vé máy bay Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh
Vé máy bay Hà Nội đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Hà Nội đi Cần Thơ
Vé máy bay Hà Nội đi Đà Lạt
Vé máy bay Hà Nội đi Điện Biên
Vé máy bay Hà Nội đi Đồng Hới
Vé máy bay Hà Nội đi Huế
Vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang
Vé máy bay Hà Nội đi Phú Quốc
Vé máy bay Hà Nội đi Pleiku
Vé máy bay Hà Nội đi Qui Nhơn
Vé máy bay Hà Nội đi Tam Kỳ
Vé máy bay Hà Nội đi Tuy Hòa
Vé máy bay Hà Nội đi Vinh
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Hới
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Qui Nhơn
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Tam Kỳ
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Tuy Hòa
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh
Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội
Vé máy bay Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh
Vé máy bay Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Đà Nẵng đi Cần Thơ
Vé máy bay Đà Nẵng đi Đà Lạt
Vé máy bay Đà Nẵng đi Hải Phòng
Vé máy bay Đà Nẵng đi Nha Trang
Vé máy bay Đà Nẵng đi Pleiku
Vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh